Viburnum x rhytidophylloides 'Alleghany'  / Alleghany Viburnum