Styrax obassia  / Fragrant Snowbell, Fragrant Styrax