Cephalotaxus harringtonia 'Korean Gold'   / Korean Gold Plum Yew