Camellia hiemalis 'Shi Shi Gashira'   / Shi Shi Gashira Sasanqua